Маркс, Марксист и Постмарксист заходят в бар.
Марксу не нравится цена.
Марксисту не нравится публика.
Постмаркcисту не нравится Маркс.